2010. május 1., szombat

HUSZADIKSZAZAD.HU: Nobile tragédiája és a sajtó (1)


Umberto Nobile vallomása után érdekes lesz követni, hogy a korabeli sajtó miként kísérte nyomon a lélegzetelállító kalandot, amely annyi bonyodalmat okozott később a résztvevők sorsában.

*

Az egész világon hihetetlen izgalommal lesik a hireket Nobile tábornok léghajójáról
1928 május

Az egész világon hihetetlen izgalommal lesik a hireket Nobile tábornok léghajójáról, amely nyomtalanul eltünt az Északi Jeges-tenger viharában
A norvég kormány hidroplánokat és mentőhajókat indított Kingsbay felé. – Amundsen bizik az „Italia” megmenekülésében. – Olaszországban szivszorongó pesszimizmussal ítélik meg a helyzetet.

Nobile tábornok és az „Italia” sorsa felől a legellentmondóbb táviratok érkeznek Rómából és Oslóból. Csupán annyi bizonyos, hogy az „Italia” utolsó szikratáviratát pénteken reggel 10 óra 30 perckor fogják föl és a léghajó benzin- és olajkészlete szombat este 10 óra 30 percig volt elegendő.
Hogy azóta mi történt, senki sem tudja, de a szakértők véleménye szerint Nobile léghajójának nemcsak a viharral kellett viaskodnia, de motordefektus is érte, mert burkolatát és gondoláját vastag jégréteg borította be. Lehetséges, hogy a Jeges-tenger egyik elhagyott szigetén leszállott és sem életjelt adni, sem továbbröpülni nem tud, de óráról-órára növekszik az a szomoru valószinűség, hogy Nobile tábornokot és büszke léghajóját tragikus katasztrófa érte.
Az „Italia” rejtélyes és aggasztó sorsáról a következő táviratok számoltak be:

Olsó, május 28.
Kingbayból érkezett távirat szerint, amelynek valódiságát föntartással kell fogadni.
Nobile tábornok az „Italia” léghajóval Alaszkában leszállt.

Milano, május 28.
A „Corriere della Sera” oslói jelentése szerint az „Italia” anyahajója, a Citta di Milano” elindult Kingsbayból, hogy a Spitzbergáktól északra kutasson az „Italia” után. Az olasz közvéleményben nagy az aggodalom az expedició sorsa miatt. Pünkösd vasárnap valósággal megostromolták a lapok szerkesztőségeit és a légügyi miniszteriumot, hogy nincsenek-e hirek az „Italiá”-ról. Nobile családját számosan keresték föl és megnyugtatni igyekeztek a hozzátartozóit. Nobile felesége az ünnep mindkét napján istentiszteleten vett részt, amelyen az expediciósok szerencsés visszatéréséért imádkoztak.

Osló, május 28.
Reggel Olaszország itteni követe táviratot kapott a „Citta di Milano”-ról, amely közli hogy semmiféle hirt nem kapott az „Italiá”-ról.
Ez a jelentés tehát megcáfolja az „United Press” ama táviratát, hogy este 8 órakor a „Citta di Milano” fölfogta volna az „Italia”-nak Alaskából küldött rádiósürgönyét. Az oslói olasz követhez érkezett távirat a „Citta di Milano” kapitányának azt a vélekedését fejezte ki, hogy az „Italia” talán Ujfrieslandban, a nyugati Spitzbergák keleti részén szállhatott le. A római kormány kérésének megfelelően a norvég kormány mindent megtesz Nobile tábornok léghajójának fölkutatására.
Lützow-Holm hadnagy vasárnap reggel röpülőgépén elindult Kingsbay felé azzal a megbízatással, hogy a Spitzbergáktól észak-keletre és keletre fekvő területeken földerítő röpüléseket végezzen. Ezt a hidroplánt nemsokára egy második is fogja követni. A „Braganza” nevű gőzös is utasítást kapott, hogy Tromsőből Kingsbayba menjen. A gőzös kapitánya érintkezésbe fog lépni a „Cita di Milano” parancsnokával. A „Braganza” föladata, hogy a Spitzbergáktól északra levő területet kikutassa. Valószínű, hogy ujabb mentőexpediciót is szerveznek, amelyben külföldi – német vagy olasz – röpülők vennének majd részt.
Riiser Larsen kapitány, aki a norvég hadügyminiszteriumban az „Italia” megmentésére irányuló akciót vezeti, kijelentette, hogy a mentőexpediciónak a nehézségeket sikerülni fog leküzdeni. Amundsen a norvég hirlapírók előtt a következő nyilatkozatot tette:
Nem szabad mindjárt a legrosszabbra gondolni. Még az esetben is, ha az „Italiá”-nak nem sikerült volna a leszállás, 3-4 hétig maradhat a léghajó a levegőben és a legénység 4-6 hétre szóló eleség fölött rendelkezik.
Lehetséges, hogy ez alatt az idő alatt sikerül az „Italiá”-nak a civilizált világgal összeköttetést találni. Bizonyos, hogy a norvég kormány minden tőle telhetőt megtesz arra, hogy az „Italiá”-nak segítségére siessen.


Nobile tábornokot megmentették
1928 június

Thornberg svéd kapitány gépével nyilt tengeren leszállott Nobile tábornok csoportjának jégtömbje mellett s a tábornokot Kingsbayba szállította * Nobile tábornok csoportjának jégtáblája összeütközött egy jégtömbbel, mely alkalommal Nobile a lábát törte, ezért kellett őt elsőnek elszállítani * Nobile állapota válságos

Stockholm, junius 24.
Vasárnap reggel a stockholmi katonai rádióállomás radiogramot vett föl a Nobile tábornok fölkutasára kiküldött svéd mentőexpedició vezetőjétől, Thornberg kapitánytól. A radiogramnak, amelyet Thornberg kapitány, honvédelmi miniszterhez címezett, a következő a szövege:
„A tábornok meg van mentve, a mentési munkálatokat folytatjuk. Thornberg.”
A lapok különkiadásban közölték az örömhírt, amely a fővárosban hihetetlen örömmámort keltett. Csakhamar ujabb jelentések alapján a tábornok megmentésének közelebbi részleteit is közölték.
Thornberg kapitány nyílt tengeren szállott le amellé a jégtábla mellé, amelyen Nobile és társai már a legnagyobb veszélyben forogtak, mert a szélvihar egy jégtömbnek sodorta azt a jégtáblát, mely alkalommal Nobile lábát törte.
Ezért kellett őt elsőnek Kingsbayba elszállítani. Thornberg kapitány gépe Kingsbayból azonnal visszatért hogy Nobile társai megmentésére siessen.
Nobile tábornok megmentéséről az alábbi távirati és telefontudósításokban számolnak be:

London, junius 24.
A “Central News” jelentése szerint Thronberg kapitány, a norvég segítőexpedició egyik tagja szikratáviratot küldött Kingsbayba, amely szerint Nobile tábornokot megmentette és folytatta mentőmunkáját.
Stockholmi jelentés szerint Thornberg kapitány gépe a nyilt tengeren le tudott szállni Nobile tábornok csoportjának jégtömbje mellett.
Thornberg a gépére vette Nobile tábornokot, Kingsbayba vitte, azután visszatért, hogy a többi hajótöröttet is megmentse.

Berlin, junius 24.
A „Montag” kingsbayi különtudósítója a következőket jelenti Nobile megmentéséről:
Nobile tábornoknak és társainak az éjszaka folyamán heves küzdelmet kellett vivniok a jéggel. Jégtáblájukat ide-oda táncoltatta a tenger áramlata és nekivitte többszáz métermázsás jégtömböknek.
Egy ilyen összeütközés alkalmával Nobile tábornok a lábát törte és ezért kellett őt elsőnek elszállítani, hogy mielőbb orvosi kezelés alá kerüljön. A „Quest” svéd segítőhajó, amely a Hinlopen-szoros bejáratánál horgonyozott, átvette a tábornokot, és a hajó orvos rögtön kezelés alá vette őt.
Az „Upland” svéd röpülögép leszállása a táncoló jégtábla mellett valóságos röpülőbravur volt, aminthogy rengeteg nehézséggel járt az indulása is.
Nobile tábornok állapota válságos.

London, junius 24.
Kingsbayi szikratávirata szerint az a svéd röpülőgép, amely Nobile csoportja mellett leszállt és a tábornokot fölvette, Kingsbayból indult el.
Ugyancsak innen indultak olasz és svéd röpülőgépek a Nobile-csoport többi tagjának megmentésére.
A Citta di Milano bázisát Kingsbayból a dán szigeteken lévő Virgobayba tették át.

London, junius 24.
Kingsbayi jelentés szerint a Citta di Milano parancsnoka elrendelte, hogy a hajó bázisát Kingsbayból a Dán-szigeten levő Virgobayba tegyék át, ahol már a svéd segítőexpedició bázisa van. A hajó már el is indult a Virgobay felé. Amundsennek semmi nyoma

Berlin. junius 24.
Kingsbayi sziklatávirat szerint a Sars norvég gőzös átkutatta a Jeges-tengert a Medve-szigettől az állandó jég határáig a keleti hosszuság 20 és 24 foka között, de sehol sem bukkant Amundsen nyomára.
Útközben találkozott négy rozmárvadászhajóval, de ezek se tudtak neki fölvilágosítást adni Amundsen hollétéről.

(Befejezése holnap)

Illusztráció: Nobile portréja

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése