2010. május 2., vasárnap

HUSZADIKSZAZAD.HU: Nobile tragédiája és a sajtó (2)


Nobile Kopenhágába érkezett
1928 július

Nobile Kopenhágába érkezett, nyilatkozott arról, hogy nem beszélhet és autogrammokat osztogatott . Óriási tömeg várta, melyet rendőri kordon tartott távol az „Italia” menekültjeitől. – Behounek cseh tanár magával hozta Malmgreen naplóját

Kopenhága, julius 29.
Nobile expedíciójának életbenmaradt részvevőivel együtt megérkezett Dánia fővárosába. Malmőig elébe utazott Viola gróf kopenhágai olasz követ, az olasz katonai attasé és a cseh követség egyik attaséjának társaságában és üdvözölte a tábornokot. Amikor a vonatot, amely Nobilet hozta Malmőbe a kompra tolták, óriási tömeg gyült össze, amely a rokonszenv és ellenszenv minden megnyilvánulása nélkül figyelte a tábornokot, aki mosolyogva állott az ablak mellett.
Nobilevel együtt hét olasz tiszt érkezett Kopenhágába, továbbá a „Citta di Milano” legénységének egy része. A kopenhágai állomáson ugyancsak többszáz ember várta Nobileék érkezését és amikor a komp kikötött, a rendőrség kordont vont.
Akik ennek ellenére hozzáfértek Nobiléhez, autogramot kértek és kaptak tőle. Az expedíció tagjai nagyon gyorsan szálltak át a vonatról a rájuk várakozó autóba és az olasz követségre hajtattak. A követségen Nobile fogadta az ujságírókat és a következőket mondotta:
- Nekem mindenekelőtt Rómában kell jelentést tennem. Katona vagyok és az expedícióról nem mondhatok el részleteket, amig jelentésemet meg nem tettem. Most még levertnek érzem maga, de remélem, hogy egészségem helyre fog állni. Köszönöm Svédországnak, hogy mentőexpedíciók küldésével és átutazásom alatt megértő magatartást tanusított velem szemben.
Ceccioni, akinek jobblába kötelékben van és csak mankóval tud járni, kijelentette, hogy nagyon természetesnek találta, hogy Nobilét mentették meg először, mivel az ő állapota volt a legsulyosabb. Nobile szerint viszont Ceccionit kellett volna elsőnek megmenteni.
Behounek cseh tanár, aki az „Italia” megmentett személyzetének többi tagjával érkezett meg, kijelentette, ujságirók előtt, hogy az „Italia” katasztrófáját valószínűen gázveszteség idézte elő, de az igazi okot sohasem lehet majd megállapítani. Lehetséges, hogy a propeller a ráfagyott jégdarabkákat a ballon felé hajította és azok megsértették a ballonhüvelyt. A léghajózási szabályokat az utolsó pillanatig betartották és mindenki a helyén volt. Behounek megerősíti azt a hírt, hogy a Malmgreen-csoport azért akarta elérni a szárazföldet, hogy a mentőexpedícióknak megjelölje a vörös zárócsoport pozícióját. Útközben Malmgreen mind betegebb lett és a csoportot annak megváltozott pozíciója miatt nem tudták többé megtalálni.
Az expedíció tudományos eredményei főképen földrajziak, mert hiszen többezer kilomérterre terjedő eddig földerítetlen területet röpültek át.
Behounek birtokában van Malmgreen naplójának. Nobile nem vezetett naplót, csak a rádiótáviratok másolatait tartotta meg. Most egyenesen Prágába utazik, hogy az expedícióról irandó könyvét minél előbb kiadhassa. Véleménye szerint egy nemzetközi vizsgálóbizottság nem tudna többet megállapítani a vitás kérdésekről, mint amennyi már ma is kötudomásu. Hogy Nobile ellen nem mutatkozott nagy ellenszenv Svédországban, bizonyítja az a körülmény, hogy az olasz vagon telistele volt virággal, majdnem minden állomáson virágokat hoztak.


Zappi kapitány meglátogatta Malmgreen anyját Stockholmban

Stockholm, julius 20.
Zappi százados meglátogatta Malmgreen édesanyját és részletesen beszámolt Malmgreen utolsó óráiról. Zappi átadta Malmgreen édesanyjának fia értéktárgyait, iránytüjét és egyéb apróságokat. Nagy szeretettel s részvéttel beszélt Malmgreenről és előadása a hozzátartozókra jó hatást tett.
Vasárnap Zappi Nobile után Kopenhágába utazott.


Nobile számára nincs mentség
1929 március

Nobile számára nincs mentség - mondja a sarki expedíció vizsgálóbizottsága, amely Marianot és Zappit felmentette

Róma, március 3.
A sarki expedícióval kapcsolatos vizsgálatra kiküldött bizottság Mussolininak átnyujtotta jelentését, amely három részre oszlik:

1. Milyen okok idézték elő a léghajó pusztulását.
2. a tulélők magatartása a katasztrófa után.
3. a segítés munkája.

Az első pontra nézve levont végkövetkezetés szerint a léghajó pusztulását manőverezési hiba idézte elő s része van benne a léghajó szerkezetének és a géprészek használatának is.
A második pontra nézve a bizottság egyhangulag megállapította, hogy Mariano és Zappi parancsnokok magatartása semmikép sem itélhető el, sőt ellenkezőleg, méltó minden dicséretre.
Nobile megmentését illetően a bizottság egyöntetűen megállapította, hogy az eljárásra semmiféle elkogadható mentség nincs és azt legfeljebb megmagyarázhatóvá teszi, de semmikép sem igazolja a testi és lelki depresszió, amelyben Nobile volt és amely lehetetlenné tette számára, hogy igaz valóságában és következményeiben itélje meg tettét, még ha Landberg állhatatosan kifejezésre juttatott sürgetéseinek hatása alatt állott is.
Ami a bizottság segítési munkálatait illeti, minden, ami egyáltalában lehetséges volt, megtörtént a hajótöröttek felkutatása, megsegítése érdekében és az elszakadt léghajó felkutatására is. Ez a munka, amelyet az olaszok lendülettel és a külföldiek hathatós közreműködésével végezték, bámulatos példája az emberi szolidaritásnak, amely a Kraszín szerencsés cirkálásában és Amundsen nemeslelkű önfeláldozásában érte el tetőpontját.

Illusztráció: Nobile léghajója az Italia átrepül Sopron felett

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése