2016. július 24., vasárnap

KOMPOLTHY TIVADAR: Szélcsend és vihar

Bevezetésül egy pár sor az „Erdély “ t. szerkesztőjéhez.*)

A szerző portréja
Azt hiszem, nem kevéssé lepi meg Önt az, hogy engem, ki büszkeségemnek tartám mindenha „magyar” tengerésznek neveztetni, – most egyszerre egy porosz hajón talál. E körülményt akarom azon okokkal – mik e hajóra vittek – úgy a hogy lehet, kellő világitásba helyezni:
Történt egy nap (már rég elmúlt!) hogy Fiuméban a magyar tengerész ifjak jól mulattak. Értek ez alatt olyan mulatságot, hol az ember bút akar feledni. E napot és mulatságot nem azért emlitem föl, mintha ez valami rendkivüli lett volna, hanem azért, mert akkor még én is tengerésznövendék voltam s egyike az ezen vidám és elfeledhetlen estén teljes számmal megjelent tengerészifjaknak.
Teljes számmal voltunk – tizenhárman!
Az egyik rész a vörösbor, grog és rhummal csókolódzott, – a másik rész csárdást fütyölt és tánczolt; itt-ott egy-egy a lóczán fölállva „lelketemelő” toasztot mondott, melyet senki sem hallgatott; imitt-amott olasz, franczia, angol, német és magyar tengerészdalok egyes futamai hangzottak; – egymást öleltük, csókoltuk, s úgy képzeltük, hogy a távol hazában hagyott édes anyánkat, testvérünket, kedvesünket öleljük csókoljuk... oh, mert nekünk egymásban gondos anyát, testvért kelle találnunk, – hahogy szerelmünk áldozatául szeretett pályánkat, a tengerészetet nem akarandottuk föláldozni...
- - És mi a száműzött búját akartuk feledni, mi tengerész módra mulattunk. Ki venné ezt rossz néven?... Ha önök ott benn az édes hazában vig zene hangjai mellett, rokonok és barátok társaságában vigadnak, nem érezve a legszörnyübb kínt, a honvágy mardosásait, mert azt (boldogok!) még nem ismerik; - - akkor gondoljanak a 13, első ifjúságukban levő magyar tengerészekre, - - gondolják meg, hogy ezeknek a tengerészet hazájukba került; mert édes honuk messze, nagyon messze van a szárazföld bensejében; hogy ők ettől, és minden szeretteiktől talán örökre el vannak zárva; - - akkor gondoljanak ránk, s ha lelkök engedi, ám vegyék rossz néven e mulatságot.
Este lett... besötétedett. Az asztalokon füstölgő mécsek pislogtak. A pipafüst vastag gomolyokban hömpölygött a szobában szerte s a nagy asztal mellett 13 alak az utolsót énekelte a mulatság befejezéséül:

Tengerész vagyok!
Gondtalanul élem át az életet,
Nem törődve semmivel:
Földön ember, – a pokolban ördög
Nem bánom bármit mivel;
Engem folyton tenger árja ringat,
Mint az anya jó fiát, - -
S őrömül az ég leküldi hozzám
Leghűebb őrangyalát!

Tengerész vagyok!
Vész, viharban kedvemet találom, —
Arczom még nem sápadt el;
Nem is tengerésznek való az, ki
Szivben félelmet visel...
Gyáva ember tengerre ne jöjjön,
Hol örök halál tanyáz:
Jobb lesz annak otthon, a hol rája
Gyönge feleség vigyáz!

Tengerész vagyok!
Útaimra elkísér a jókedv,
Bánatot nem ismerek - -
Hadd kesergjenek helyettem a jó
Szárazföldi emberek!
Mert mig ők nyugodtan élnek otthon,
Vész, vihar között vagyok; —
Félre hát, ti bánatok! Ki tudja,
Tán utolszor vigadok!...
.
Aztán éltették mint rendesen a hont, Kossuthot, a fölállítandó „magyar tengeri Lloydot", a tengerészetet, egymást és leghátul szerény magamat is, ki a fönnebbi dalt egy mulatság alkalmával rögtönözve szerzém.
A dal utolsó sorai is elhangzottak - - az arczokra visszatért a komorság merev kinyomata; kiléptünk a csárdából – a sziklás tengerparton álltunk - - alattunk a millió csillagokat visszatükröző kék tengerár; fölöttünk a kilumpolt arczu Luna; szemben velünk a virágos partu Veglia szigete; mögöttünk a hanyatlásában is büszke tersattoi Frangepán-vár mint tépett szárnyú sas sötéten, rémesen bámult reánk.... Nyugaton messze Fiume ragyogott ezer gázláng fényében; a kikötői hajókon az árbocz-lámpák csillogtak fehér, vörös és zöld világgal...
Egy kapuczinus-kolostor tornyából kis harang méla kongását hozta elmosódva a keleti szellő, s mi magunkba mélyedve szótlanul mentünk egymás mellett a sziklás tengerparton. Ki-ki magával foglalkozott, hisz mindenkinek megvolt a maga gondja.
Egyszerre csak magam találtam magamat...
Körülnéztem, a többieket nem láttam sehol. Leültem egy, az út mellett heverő vastag fatuskóra, lenéztem az alattam rejtélyesen susogó tengerre s nem csoda! gondolatim a tengerre ragadták oldott szárnyú lelkemet, hol ez oly örömest mulat...
Igy ültem itt soká csendesen.
--------------------------------------------------------------------------
– Chi é la? uomo o qualche asino? Corpo di Están bácsi? – hangzott egyszerre mellettem.
Hátranéztem ; egy pár társam jött, kik valahol Buccari mellett vettek ismét magukhoz sziverősitőt.
Meghivásokra én is folytattam az éji sétát.
Társul Garlathy Géza barátom szegődött mellém, kivel előbbi gondolatimat közlém. Ő is a tengerészetről gondolkozott előbb.
S minél tovább tartott sétánk: mi annál többet beszéltünk s e beszélgetésből oly határozatokra jutottunk, mi egész éltünkön át gondot, bajt, hányattatást, szenvedést s talán nyomort fog hozni már eddig is örömtelen napjainkra.
Fölgondoltuk, hogy ha Magyarországnak, mint oly államnak, hol a tengerészet még bölcsőjében van, mint tengerészek akarunk használni, akkor kötelességünk magunkat bármily áron kitünően
kiképezni. – Erre nézve elhatároztuk:
1. Minden nevezetesebb állam tengerészetét tettleg (mint azon állam tengerésze) áttanulmányozni.
2. Minden világtengerész-nyelvet, melyet vagy tökéletesen nem, vagy épen nem birunk, alaposan megtanulni.
3. Nemcsak a vitorlás-, de a gőzösök-, s nemcsak a tengeri, de legnagyobb folyói és tói jármüvek utazási, berendezési és általábani működését tettleg áttanulni.
4. Végre oly intézményeket megismerni, minő az egyetemes tengerjog a használatban; hol vannak s minők a leghiresb tengerészi iskolák; milyen ezek szerkezete, berendezése; továbbá résztvenni, a hol alkalom nyilik expeditióknál, buvárharanggali kutatásoknál, bálnahalászatnál stb.
Most, úgy hiszem, világos lesz ön előtt uram,
mért hagytam el én Triesztben egy szép deczemberi napon (14-én 1871.) magyar-osztrák „Ivó“ hajónkat, hogy megkezdhessem legújabb föltételeim kivitelét; s nevezetesen a porosz vitorlás tengerészet manoeuvre-je tanulmányozását. Kisérőmül jöttek két legjobb barátom s magyar tengerész-bajtársam: Garlathy Géza s Kazy Lázár. Hogy mindvégig maradunk-e együtt – az a jövő dolga. (A következő évben a sors arra kényszeritett bennünket, hogy elváljunk. Legutoljára Amerika bensejében, az „Erie” tavon találkozánk.)
Így léptünk mi hárman fönnebb mondott napon az „Iconia" nevű németszövetségi briggre; hogy rajt’maradjunk, mig áttanultuk manoeuvrejét.
S ezek után láthatja, uram, hogy mi áll előttem. Hogy lássa azt is, miszerint fellegvárakat épitő ember nem vagyok, elmondom, mi nézeteim vannak a sikert illetőleg.
Tíz esetben azt hiszem, még föltételeim első felének kivitele előtt elvisz az ördög; nevezetesen vihar által, vagy bálnahalászatnál, vagy valamely idegen államban, vagy matrózok közt stb. Következnek még a tengeri rablók (e kedves ficzkók !) s több efféle jámbor népség, mikről Thaisz urnak fogalma sincs; s egy esetben hiszem csak, hogy beteljesitem föltételeimet.
Mig ezeket tenném – tudom, sok, nagyon sok idő fog elmúlni s a hazát tán másnak fogom találni, mint a milyennek hagytam évekkel ezelőtt, – lehet, addig elfeledtetem – fog talán akadni, ki kalandornak fog nevezni; ám jó; de ha siker koronázandja tetteimet; akkor büszke leszek arra a szóra: kalandor.
Ezeket akartam elmondani.
Isten önnel, uram!

New-York, tavaszhó 2-án 1872.

*) E tengeri útleírás a Balás Antal szerkesztette Erdély szépirodalmi közlönyben jelent meg, és a szerző Tengeren és szárazföldön című, a nagyváradi Hügel Ottó Könyvnyomdájában 1873-ban megjelent könyvének előszavát képezi. Forrás: Magyar ElektronikusKönyvtár.


/Fenti sorok szerzője Fiuméban tanult hivatásos tengerész; 1852-ben született Szomolnokon. 1870: Fiuméban tengerésznövendék, 1871-ben végzett a Collegio Nautico e Commerciale tengerészeti főtanodában. 1871. december. 14: két társával elhagyta az osztrák–magyar tengerészetet, áthajózott az USA-ba, majd megfordult Dél-Amerikában és Afrikában. Később hazatért, újságíró, szerkesztő lett. Főként Balatonalmádiban szeretett tartózkodni, ahol utca viseli nevét és villája előtt emlékmű áll. Itt bemutatott műve mellett még két könyvét emliti az irodalomtörténet: Dalok a tengerről (1880), Amerikában (elbeszélések, 1885)/

Kompolthy emlékmű Almádiban

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése