2015. október 1., csütörtök

ANTALFFY GYULA: Vándorének

Húsz éven át barangoltam társban egy költővel, akinek szélesen hömpölygő szabadverseiből derűs életöröm, magasba törő fiatalos kedv s a természet áhítatos szeretete árad himnikus szárnyalással. Berda József volt ő, s legeredetibb költőink közül való; irodalmunkban nincs elődje, senkihez sem hasonlítható. Az élet egyszerű dolgairól énekelt, az anyag örömeit s a természet gyönyörűségét hirdette, szinte gyermeki megindultsággal és rácsodálkozással. Költészetét az élet termő erői járták át meg át; verseiben mély emberség, jóság és bölcsesség van. Kortárs költőink közül Berda József élt leginkább természetközelben. Amikor nem voltam vándorló társa, akkor is lépten-nyomon összetalálkoztunk a legmagasabb csúcsokon éppúgy, mint a legeldugottabb hegyi menedékházakban, a legsűrűbb erdők mélyén, a legrejtettebb patakvölgyekben. Berda József minden vasárnap reggel hűségesen elindult szeretett hegyei felé: „Akár a rajongó gyermek, kinek / könnyű madárként repül a lelke, / úgy húzom magamra én is a rövid / nadrágot, viharkabátom s a szöges / bakancsot, olyan örömmel...”
És már ott ül a szentendrei Hév zöld kocsijában, az ablak mellett. Rövid fiús nadrágban, kopott viharkabátban; görbe botjára támasztott fejét a messziről tündöklő hegyek felé fordítván. A lassan szétnyíló tájra mosolygó gyermeki szeme hányszor pihent meg távol kéklő ormokon, hányszor merült el a nyári alkony vörhenyes ragyogásában, hányszor mélázott az arany ősz zsongító színein?! Versek zengő sorai rejtik a választ. Órákig elálldogáltunk a pilisi Prédikálószék kőkatedráján, ahonnan a mélyben kanyargó Duna íve sejtelmes, gyöngyházszín leplében olyan, akár egy Szőnyi-kép. Napokig vándoroltunk a Börzsöny vadászösvényein, a Cserhát dombhátain, a Mátra völgyeiben, a Bükk tetőin, a Vértes vadonában, a Bakony rengetegében; gyalogoltunk a Tisza gátjain, a Hortobágy úttalan legelőmezein, Zemplén fenyveseiben. Heteket töltöttünk hegyi menedékházakban, erdei tanyákon, pásztorszállásokon, favágók, mészégetők, gombászok között. Szeretett hosszan elheverészni messzire nyitott ormokon, s a rengetegbe zárt tisztások selyemgyepén; követte a vonuló felhők nyáját fenn az égen, figyelte a sárguló füvek kalászkáit, a vadvirágok szirmát, a mohák bársonyát, a hangyák vonulását, a gyíkok lihegő napozását lenn a földön. Boldog álomból ébredt a papréti tölgyóriás alatt, s áradó szeretettel énekelt máris a vén fáról: „Mint őrző angyala e tájnak, / úgy hajoltál el, mikor alattad / nyugodtam meg végül a hosszú / út után. Oly boldogan falatoztam, / iddogáltam csodálatos lombsátorod alatt,/ hogy aztán elszenderítettél, s az édes / ébredés után úgy öleltem meg hálából / széles derekadat, mint boldogságom / legszebb, legigazabb jegyesét!”
A papréti többszázéves tölgyfához című versemet itt mellékelem. Eme versről meg kell jegyeznem, hogy a veletek való kirándulásom után született meg” – olvasom kockás papírszeletre írt egyik levelét, aztán a postai levelezőlapok tömegében válogatok, mindegyik egy-egy tervezett hegyi barangoláson való részvételéről tudósít: „Szívvel-lélekkel veletek tartok a pilisi holdvilágtúrán” – közli az egyik lapon. „Jó a jelzett nap, örömmel repülök veletek!” – írja a másikon. „A nagyhideghegyi két napos túra szívem szerint váló: jövök! Bár nyögető nyaknyavalya kínoz megint, de ez nem szegheti kedvemet. Konok akaraterőm nem hagyhat cserben” – itt már panaszkodik egészségi állapotára, de azért nem marad el egyetlen közösen tervezett útról sem: „Mindenképpen várjatok rám a Móricz Zsigmond körtéren. Csak a szívszélhűdés akadályozhat meg a veletek váló találkozásban.” S amikor az általános érelmeszesedés zsibbadásos görcsökkel gyötri lábát, akkor sem akar elmaradni: „Sajnos, túl nehezen gyógyul a lábam, s mégis emészt a vágy a barangolásra. Nem birom tovább a tespedést ebben a füstbűzös városban. Örülnék, ha terveznél egy könnyebb kirándulást. Egyedül nem merek útnak indulni. Pedig mily nagy boldogság volna feljutni még a Nagyhideghegyre, a Feketehegyre s a bűbájos Klastrompusztára is...” És jött velünk mindhalálig.
Tavaszonkint a tetőket jártuk. Ilyenkor a völgyeket még lassan vonuló párák takarják, a csúcsok azonban már derűsen ragyognak a márciusi nap gyöngéd sugárzásában. Ilyenkor indulnak már az élet nedvei is. A zsenge kőrisfák derekán a szarvastépte kéreg sebzett szegélye zölden szivárog, a vad-ribizli rügye meg fesleni készül, alig fér el a barna burokban. A vadbodzával és a vadegressel együtt ő tárja legelőbb a napra gyűrött kis levéltenyerét. A vadrózsa bordó ágain még ott teng-leng a fonnyadt tavalyi csipkebogyó, de a tüskék tövén karminpirosan törtet kifelé az idei hajtás. S a költő felel az erdő sürgető hívására: „Millió üstökű erdőrengeteg, te vagy / az én igazi hajlékom csupán! Benned / bolyonganék-aludnék s ébrednék mindig, / télen és nyáron egyaránt, csak bírná / a test, a szegény, a változó időt...”
Amikor eljött a nyár, lehetett heverészni illatos erdei réten, hallgatni a források körüli madársereglések ujjongó kardalát, az apró erdei zenészek szerelmetes éneklését, muzsikálását. De a nyár a vadászat ideje is. Csakhogy a költő nem emel fegyvert erdei vadra, sem égi madárra, szelídebb örömekre derül: gomba után cserkészik. Mintha parányi szarvas ágbogas agancsa volna, úgy les ki a tölgyek alól a rózsás korálgomba, a nagy termetű, kucsmás őzlábgomba pikkelyes, karcsú tönkje meg akár egy figyelő suta kecses lábszára a magas fűben. Kacskaringós sorokban keserűgombák menetelnek, hatalmas boszorkányköröket kanyarítanak az erdei csiperkék. S a lassú bóklászás a legszebb gombafajták után olyan öröm és izgalom, mint a hajnali les a magyar erdők legnemesebb vadjára, a gímszarvasra. De ha a vadász költő, nem golyót - verset kap a zsákmány: „A fiatalság lobogásának, májusnak menyasszonyaként / libegtél ki az üdezöld harmatos füvek mögül / őszibarack illatú Szentgyörgypereszkénk!”
Az ősz ismét a tetőkre viszi föl a vándort, akár a tavasz. A napsütött gerinceken még simogat a bágyadt fény, még ragyognak a lankadó lombok, az elmúlás előtt gazdagon virít ki utoljára a tisztások gyepszőnyege. A csendes ballagás ideje ez; a hallgatásé, merengésé, az aprólékos szemlélődésé. A táj is hallgat már, mozdulatlanul nyújtózik el a ferde napsugarak alatt. Az erdő elnémult, az eget minduntalan pára futja be, a föld hűvössége egyre áthatóbb. Annál melegebb színárnyalatokban tündökölnek a fák. Az érett szépségben pompázó tetőkre áhítatos csendesség borul, csak a színek izzanak szinte hallhatóan. Káprázatos színakkordok zendülnek meg, a legernyedtebb sárgától a legtüzesebb bíborig. A csúcsokon még eleven zöld a kőris, de a délre néző hegyoldalakon hatalmas foltokban parázslik a tölgyes. A lányos alkatú nyírek citromsárgán lengenek, bronzos vörösben áll a bükkerdő. A cserjeszinten pirosán guggolnak a veresgyűrű bokrok, mintha pásztortüzeket táplálna láthatatlan kéz. És még zsákmánya is akad a vándorlónak: som, vadkörte, mogyoró, s a fák törzsén, tövén, tuskóján a kései laskagomba. A költő őt keresi, őt köszönti, a fehérhúsú, kagylóalakú sárgás gévagombát: „Óh, legkésőbb bemutatkozó angyal az őszt / erdőn; immár te is megjelentél, mint / legidősebb testvér a kora tavasztól változó / testvéreid táborából!”
A tél is eljön aztán fehér szépségeivel. Vert ezüstből vannak a fák, a bokrok; sárgás-rózsaszín párázatok alatt nyugosznak el a nagy havas ormok. De ha felbőgnek az erdők az északi szélben, s földig hajolnak a fák a háborgó hóviharban, a víg barangolási kedvnek az sem árt. A bükkszálakat repesztö fagynál is erősebb a hegyek, az erdők hívása: „Hívnak a szabad erdők, a hegyek ezrei, / a szabadság, íme, maga vár bennünket most / ölelő karjaival” – kiáltja felénk a költő a jégpáncél alatt surranó pataknál, amelynek tompult csobogása a sodró iramú élet zenéjét és az örökkévalóság nyugalmát teríti szét a tájon. Aztán tovább, mindig fölfelé, a béke nyugodt derűjével szívünkben, amit a szabadság lelke sugároz: a csúcsok határtalan távlatai, a napban csillogó hómezők széltől szántott hullámai, a százados tölgyerdő mesélő zúgása... Csak menni, menni, egyre magasabbra, a tetőre törni suhancos kedvvel: ez a boldog barangolás tart meg ifjúnak, ha futnak is az évek, oly gyorsan, mint a percek: „Nosza lendítsd meg magad, / olyan légy, mint a csikó, s hajrá! fel f fel a hegyekbe, mind magasabbra! / Csak addig élsz, míg bátorít barangoló kedved...”
S a költő növekvő esztendeinek egyre súlyosbodó terhével is újra meg újra nekivágott a hegyeknek. Amikor pedig végképp elnehezülni kezdett fáradhatatlanul gyalogló lába, és ki-kihagyott ziháló szíve, megint csak a természethez fohászkodott védelemért, végső segedelemért: „Óh, hegyek, völgyek és erdők végtelen / vonulata: a ti fiatok vagyok még, / ne hagyjatok megöregedni soha már!” Még egyszer látni a felejthetetlen Feketehegyet, a Pilis szívében-közepében, ez volt fel-felgyúló vágya, ez volt utolsó kívánsága: „Barangolók szerencséje, egészség, ne hagyj el; / engedd, hogy végigcsavarogjam halálom előtt még / egyetlenegyszer e költőknek is nagyobb / szárnyakat adó hegyi mennyországot.”
Az autóbuszutat már nehezen bírta, de amikor a Kétbükkfanyeregnél az erdei ösvényt megérintette a lába, egyszerre új erőre kapott. Botladozó, kacsázó lépteivel is könnyeden jött velünk végig a Feketehegy gerincén, az őrtoronyszerű menedékházig. A fehér mészkőszirten magasló sasfészek előtt kiállt a hegytető meredeken leszakadó peremére, s mohón végigtekintett az „álomtúli vidéken. Mozdulatlan méltósággal terült el a mélyben a Pilis, párhuzamosan futó gerinceivel, sötéten árnyalt völgyeivel, végeszakadatlan erdőtakaró alatt. Könnyben úszó szemmel nézte a tündéri tájat, melyet a Duna ezüst íve ölel körül, s göcsörtös botját melle fölé emelvén, meg-megrezdülő ajakkal suttogott valamit maga elé. Olyan volt, akár egy pogány pap, aki utolsó áldását rebegi a szent bükkfaligetben (...)

1987.

Berda József: VÁNDORÉNEK

Nosza, lendítsd meg magad olyan
légy, mint a csikó s hajrá! fel,
fel a hegyekbe, mind magasabbra!
Csak addig élsz, míg bátorít barangoló
kedved, míg izmaid bírják az iramot egyre
felfelébb; megállás nélkül menni, menni,
csavarogni, hogy élj teli tűzzel, s lásd
a vidám világot: csak így menekülhetsz a halál elől!
Öregek, s ti fiatalok - halljátok; el ne
hagyjátok már magatokat; repüljetek,
repüljetek ki a szabadba, a szabadság ölébe
erre mindig lesz idő! Nincs máshol édesebb,
szerelmesebb pihenés! Otthon gyötrődni mindig,
szoba rabjának lenni? nincs, nincs ennél
nagyobb büntetés! Inkább nem élni többé, ha
netán megbénulna lábam s tespednem
kellene félhalottként! –
Óh, hegyek, völgyek és erdők végtelen
vonulata: a ti fiatal fiatok vagyok még,
ne hagyjatok megöregedni soha már!

Az emlékezés szerzőjének Boldog barangolások (Tájrajzok) című gyűjteményes kötetéből. Megjelent a Magvető könyvkiadónál, Budapesten, 1987-ben


Környei István fotója (balról jobbra) Kónya Lajost, Antalffy Gyulát és Berda Józsefet ábrázolja túrapihenő közben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése