2015. október 3., szombat

ANTALFFY GYULA: „Ott Aggtelek csudái vonzanak”

A Bükk háta mögött a Sajó széles völgymedencéjétől északra, erdőfedte, hullámos fennsíkra érünk, az Aggteleki-hegység ez; túl rajta alacsony halomvidék fut a Hernádig, a Cserehát. A két kistáj háromszögalakban ékelődik be az Északi-középhegység szélső tagjai, a Bükk és a Zempléni-hegysor közé. A Cserehát völgyektől felszeletelt, hepe-hupás tája nem sok változatosságot nyújtó dombvidék, annál különlegesebb és regényesebb a Sajó és a Bódva között elterülő Aggteleki-hegység. Nem magassága, vagy felszíni képének valami szokatlan tájszépségei miatt, hanem azért, mert szürkésfehér mészkőteste a legszebb karsztjelenségek gazdag gyűjtőhelye, mélye pedig Európa legnagyobb cseppkőbarlang-rendszerét rejti magában.
Ha a Bükkből lép át a vándor az Aggteleki-hegységbe, a Sajó bal partján erdőfoltoktól tarkított, szántóföldekkel sávozott dombhátak egyhangú sora vezeti észak felé. Ez még a fedett karszt; a mészkőtakaró itt a mélyre süllyedt, s fiatalabb üledékes kőzetek takarják el. A falvak sűrűn követik egymást, s mindjárt elsőnek Kelemért érjük, ahol a szabadságharc leverését követő években Tompa Mihály lelkészkedett, írta virágregéit, vigasztalta allegorikus költeményeivel a gyászoló nemzetet. A keleméri ódon paplak tornácáról pillanatfelvételszerű élességgel villantja elénk a Sajó-völgy képét: „Tűnődve nézek a tájon végig-végig; / Távol halmok s hegyek láncolatja kéklik, / S innen rajta zölden, / A szép Sajó völgye nyájas nyilt arcával / Tárul ki előttem ...” A cenzúra elől a visszafordított Kelemér névből formált Rém Elek álnév alá rejtőző költő írói és emberi magatartásával egyaránt a nehéz idők elviselésére buzdított. Az egykori paplak szomszédságában lévő kicsiny emlékmúzeumban kéziratok, képek, használati tárgyak idézik fel a költőt és a kort, amikor „képes beszéddel” kényszerült küzdeni a cenzúrával, mely „az ész vértanúsága, a hazafiság kínpadja” – miként az egyik tárlóban kiállított levelében olvashatjuk.
Az irodalomtörténet mellett a természettudományok mívelői is számontartják Kelemért. Két tőzegmoha-lápja, a Kis- és a Nagy-Mohos kiemelkedő tudományos becsű ritkaság. A jégkorszak néhány különleges ereklye-növényét őrzik. Ezüstfűz bokrok nádassal kevert bozótja szegélyezi a két kis lápi tavat, láthatatlan vizű felületüket teljesen beszövi a tőzegmoha-szőnyeg, amely csendesen hullámzó ringásba kezd az ember lába alatt. A vörhenyesen zöld vízinövényzet zsombékos szövetéből karcsú fehér lápi nyírek kecses csoportjai szökellnek elő. Hegycsuszamlások formálták ki az utolsó jégkorszak legvégén a két kis lápfolt lefolyástalan medencéjét; tíz-tizenkétezer év óta gyűlik bennük a környező hegyoldalakról lefutó csapadékvíz, s az azóta vastagodó tőzegmoha rétegek átmentettek a mának néhány különleges, jégkori növényritkaságot. Egyedül a két Mohos-tóban él nálunk a havasok és a sarkköri tájak jellegzetes sásféléje, a hüvelyes gyapjúsás, de jégkorszaki maradvány-növény a kicsiny, ráncos levelű fülesfűz meg a tarajos pajzsika is.
A Sajó és a Bódva közti táj felvidékies, apró falvai jórészt patak menti települések, hosszú szalagtelkekkel, tornácos kőházakkal, védfallal övezett templomokkal. A Bódva menti községek majd mind Árpád-kori települések; kicsiny román és gót egyházak emlékeztetnek bennük az első magyar századokra. Féltett műemlék Rudabánya csúcsíves temploma, megkapó szépségű kazettás mennyezetével, Szalonna középkori falfestményekkel ékes, gótikus szentélyű, de román lőrés-ablakos temploma, Szendrő galériás harangtornya s a XIII. századból való, faragott kövekből rakott, fatornyú boldvai templom. Ez utóbbi a táj legrégibb építészeti emléke, 1203-ból már említés történik róla, hajdan egybeépült azzal a rég elpusztult bencés kolostorral, amelyben a legbecsesebb magyar nyelvemlék, a Halotti beszéd született. A mohos sisakú tornyok és haranglábuk csúcsán kakas és csillag, de a torony sok helyen külön épült a templomtól, Aggteleken többszáz méterre tőle. A fehér falú kálvinista templomok színpompás famennyezetei, a temetők tulipándíszes kopjafái, a népi famunka szép hagyományait őrző haranglábak s régi falusi házak klasszikus és paraszti díszítőelemekben gazdag oromfalai a felvidéki ihletésű népművészet remek alkotásai. A táj hangulati elemeit ezek az ősi falvak adják.

Aggtelek és környéke
Kossuth-emléktábla Aggteleken 
Emléktáblák az aggteleki barlang bejárata fölött
A Baradla-barlang bejárata
A Jósva-patak tóvá szelidül
A Baradla-barlang bejárata a Vörös-tó felől
(Cseke Péter fotói)
A fedettkarszt Aggteleknél végződik; itt egyszerre előbújik a föld alól a csupasz fehér mészkő. Meredek töréses perem, függőlegesen leszakadó sziklafal jelzi a mészkőplató szegélyét, a karsztvidék határvonalát. A világ egyik legszebb és legérdekesebb természetvédelmi területének számító Aggteleki-hegység felépítő anyaga a 200 millió éves mészkő, ez a megkövesedett őstengeri üledék, amelyet a későbbi kéregmozgások összegyűrtek, összetörtek s a felszínpusztító erők letarolták, úgy hogy az egykori sima tábla kisebb-nagyobb fennsik-darabokra hullott szét. Ezen a szétszakadozott mészkőtakarón indult meg évmilliókkal ezelőtt a karsztosodás: a csapadékvíz a levegőből elnyelt szénsav segítségével oldani kezdte a mészkövet, s mind a felszínen, mind a hegyek mélyén a legjellegzetesebb karsztos formákat, a legszebb karszttüneményeket hozta létre.
A felszín köves, szakadékos, sziklabarázdákkal, repedésekkel szaggatott. A silány fűtakaró alól éles peremű vagy legömbölyödött, sima kőtuskók, kő-rögök, kisebb-nagyobb szirtecskék emelkednek ki, s a fennsíkot bordásán felbarázdálttá teszik. A völgyekben, a hegyoldalakon tölcsérszerű, teknőformájú beszakadások, töbrök sorakoznak. Másutt függőleges falú aknák, mély kürtők, zsombolyok, víznyelők ereszkednek le a mélységbe. A lefolyástalan katlanokban, a berogyásos mélyedésekben kerekded tavacskák tükre csillog vörösesen a mederfenék vasas málladékától. Egészben véve a táj mégsem teljesen kopár, hanem úgynevezett „zöld karszt” jellegű. A lapos hegyhullámokon, a gömbölyű sziklahátakon, a gidres-gödrös fennsíkokon ligetes erdők váltakoznak sziklafüves legelőkkel. Jellegzetes karsztnövényzettel találkozik a természetjáró ezeken a mészkőterületeken. Az északi lejtők és a magasabb tetők erdei főképp gyertyánostölgyesek, aljnövényzetüknek két kárpáti eredetű ritkasága a lila hóvirág néven ismert kakasmandikó és az ikrás fogasir. A délre tekintő hegyoldalakon a juhar, a magaskőris és a molyhos tölgy rovására egyre terjeszkednek a sziklagyepes foltokkal tarkított karsztbokorerdők, melyeknek dús cserjeszintjében a húsossom, a fagyai és az ostorménfa a leggyakoribb. A karsztos, kopár oldalak sztyepprétjein a barázdált csenkesz, az árvalányhaj és a lappangó sás a legfontosabb gyepalkotó fű, közülük emeli magasra hatlevelű lila virágleplét a Kárpátokból aláereszkedett felvidéki kökörcsin.
Az aggteleki fennsík felszínének hajszál vékony résein, apró likacsain, repedésein át a csapadékvíz a mélybe szivárog; a vízfolyások a tágasabb hasadékokon, az öblös víznyelőkön aláereszkednek, s mint föld alatti patakok futnak tovább. A hegyek belsejében rohanó vizek oldó és vájó munkája hatalmas üregeket, helyenkint óriási termekké táguló folyosókat hozott létre, s kialakította a nagyszerű barlangjáratokat, amelyek tulajdonképpen beboltozott patakvölgyek, a felszíni vízfolyások medrének föld alatti folytatásai. így jött létre a világhírű Baradla is.
Aggteleki bejáratánál Petőfi Sándor emléktáblájára esik először a tekintetünk, de máris Tompa Mihály vezet tovább: „Ott Aggtelek csudái vonzanak, / Melynek barlangja lenn a föld alatt / A szomszéd Torna határába fut. / S míg rejtekén bolyongnak lábaid: / Lelked mély gondolatba téved el. / Regényes völgyek s emlékezetes / Romokkal messze-látszó bércorom, / Tar szikla, zöld mező, erdő s patak, / Rom és patak környékén ősregék / Szólnak lelkedhez mindenütt.” Alvilágjáró utunkon a költők később sem hagynak el. Az aggteleki barlang bejárata fölött hajmeresztően felszökő sziklafalat Csokonai Vitéz Mihály 1801. évi látogatásakor nagy megjelenítő erővel írja le édesanyjához intézett levelében: „A barlang szája esik egy 2j ölnyi meredek kősziklának alján, mely kőszikla felitől fogva az aljáig úgy áll, mint egy egyenes kőfal, és magosságát lehet kétannyinak gondolni, mint a veres torony. Rémitő dolog csak felnézni is a tetejére, melyen a látás a felhőkkel látszik határozódni. Az alján lévő lyukba gugyorodva kell bemenni, és ez az alacsony, de széles torkolat mintegy fél fertályóráig tart, mikor az ember a valóságos barlangba bejut, melynek boltozatához képest a nagytemplom magassága és tágassága nem is hasonlítható. A kövek úgy csüggenek alá az ember feje felett, mintha mindjárt nyakába szakadnának, a hang rémitő módon zeng e tágas öbölben.”Az Aggteleki barlangjáratok szépségeiből
(Cseke Péter fotói)
Ezt a bejáratot használta már a kőkori ember is, jó hétezer évvel ezelőtt. A biztos menhelyet nyújtó barlang termeiben építette fel karókra állított, ágakból font falú kunyhóit; a sárga agyagba szúrt cölöpök üregei megőrizték kezdetleges hajlékának nyomait. Csoportosan tanyáztak a sötét boltozatok alatt, máglya-tűznél készítették kő- és csontszerszámaikat, vadászeszközeiket, ide vonszolták be a zsákmányul ejtett medvét, tarándszarvast és vaddisznót, itt tartották háziasított állataikat. A Baradla több terméből is előkerültek használati tárgyaik és fegyvereik: medvecsontból készült lándzsavégek, nyílhegyek, csiszolt kőbalták, halfog-fűrészek és igen sok égetett agyagból készült cserépedény. Ezek a sajátos rajzelemekkel díszített, gazdag orna-mentikájú, gömbölyded csészék és korsók Európa hasonló korú kerámia termékei között a legszebbek, s az úgynevezett „bükki kultúra” nagy értékei. A csiszolt kőkorszak barlanglakó emberének fejlett szépérzékéről, művészi képzelőerejéről tanúskodnak.
Nyaktörő úton járt ki s be a barlanglakó őskori ember, de hiszen még száznyolcvan évvel ezelőtt is hajmeresztő közlekedési élményekről számol be Csokonai: „Négy vagy öt helyen négykézláb másztunk, néhol mint a rák hátrafelé, néhol pedig éppen hason, úgy hogy hátunkat korholta a felettünk fekvő kőszikla. Másutt egy kőről más kőre vadkecske módjára ugráltunk: néhol egy hegyes kövön állván vagy fogódzván, úgy tetszett, mintha a fáklya világánál két felől a pokol mélységébe néztünk volna alá...” Ma betonjárdák, lépcsők, korlátok, hidak és reflektorok kényelmes sétává teszik a barlangjárást, de a természet csodálatraméltó föld alatti műhelyében most is ugyanaz a megilletődéssel teli ámulat fog el, mint ami a régi korok emberét lenyűgözte.
Hosszú libasorban haladunk a föld alatti patakok mentén, mérhetetlen sziklaboltozatok alatt, vaskos cseppkő-törzsek erdejében, hol lépten-nyomon hihetetlen forma- és színgazdagságú kőcsodák, szivárványos tündöklésű hófehér, sárgás meg narancsvöröses cseppkőcsapok, függönyök, oszlopok, kővédermedt zuhatagok, bizarr cseppkő-fantomok nyűgözik le az alvilágjárót. A barlangi termek és folyosók magasságba vesző boltozatain s a talajon ezerszámra sorakoznak az álló meg a függő cseppkövek és az összenövésükből született cseppkő-oszlopok. A meredek oldalfalakat szivárványszínben ragyogó kéregcseppkő fedi, a mennyezet hasadékaiból gazdagon redőzött cseppkő-függönyök csüngnek alá s a talaj mélyedéseinek kisebb nagyobb kőmedencéiben kristálytiszta, hűs vizek csillognak. Az óriási méretű sziklakupolák alatt az áttetsző színekben játszó gyémántos figurák sziporkázva tündökölnek a reflektorok fényében, s az alkotó természet nagyságától lenyűgözve, döbbenten állunk meg a világ legnagyobb cseppkőoszlopa, a 25 méter magas Csillagvizsgáló előtt.
Hogyan születik a cseppkő? Elgondolkozott ezen – útijegyzeteinek tanúsága szerint – Petőfi is, amikor 1845 májusában bejárta a Baradlát: „Sokáig tűnődtem: mint eredhetett a barlang? És kitaláltam. Mikor a mennyországból kiebrudalták a pártos angyalokat, itt kezdték jövendőbeli lakásukat, a poklot ásni; azonban itt nem boldogultak, másfelé fordultak. Képzelhetni, mint fáradtak a szegény ördögök e sikertelen munkában, izzadságuk még most is csepeg e félig kész pokol oldalairól és tetejéről.” A valóság egyszerűbb is, sokrétűbb is. Az aggteleki fennsíkra hulló csapadékvíz behatol a vastag mészkőrétegbe, átszivárog a barlang boltozatán, aztán lecsöppen. Minden vízcsepp tartalmaz több-kevesebb mészkőoldatot, ennek egy része a lecsöppenés helyén vékony kis mészgyűrű alakjában visszamarad a mennyezeten. Sokszáz éven át rakódnak így egymásra a finom mészkőkarikácskák, míg kialakulnak belőlük az üvegcsőszerű cseppkőcsapok, melyek ahogy hosszabbodnak, vastagodnak és formálódnak, úgy válnak a legkülönbözőbb alakú függő cseppkövekké. A csapok végéről a barlang talajára lehulló vízcsöppek maradék mésztartalmából nőnek aztán alulról fölfelé a csonkakúp alakú álló cseppkövek, a kőgyertyák.
A „setétség hideg mennyezeti alatt” barangoló Csokonai képzeletét is erősen foglalkoztatja a cseppkövek keletkezése, s Petőfinél „tárgyilagosabban" ír róla levelében: „A csepegő kő abból áll, hogy a barlang boltozatáról szüntelen csepeg a legtisztább, leghűvösebb víz, mely mihelyt akár az emberre, akármire cseppen, azonnal kővé válik, és így formálódnak lassankint a legszebb figurák, melyekből a képzelődés sok dolgokat formál magának...” A cseppkövek születésének tüneménye felgyújtja a természet titkait kilesni vágyó költők képzeletét, Harsányi Kálmán lenyűgözve figyeli a mennyezetről aláhulló vízcseppek milliárdjaiból keletkezett cseppkőoszlopot, mely „Szomjan itta, s szomjan issza / A felhők mézét, a patak tejét / A szikladajkák emlőin keresztül / Mig csappá nőtt parányi kristály-teste, / Sudárrá fejlett, oszloppá dagadt, / Árboccá nyúlt s torony lesz majd belőle, / Mely nekiront a roppant boltozatnak, / Kifúrni vágyva, hogy meglássa egyszer / Szép mostoháját, a dicső Napot...”
A cseppkőképződés rendkívül szemléletes költői leírását ismerő alvilági vándor persze szeretné tudni az egyes cseppkő-alakzatok korát, létrejöttük idejét, növekedésük gyorsaságát is. Kossuth 1828-ban órával a kezében számolgatta a Baradlában a lehulló vízcseppeket, s próbálta kiszámítani a kövek korát: „...elevenen maradt emlékezetembenírja későbbaz ámulat a gondolat felett, mi temérdek időnek tanúi állnak szemem előtt a szeszélyes alakzatú stalagmittömbökben.” Egy milliméternyi cseppkő kialakulásához – mai igen óvatos becslés szerint – nyolc-tíz esztendő szükséges, vagyis mintegy tízezer évbe is beletelik, amíg egy kőgyertya egy méterrel meghosszabbodik. A mérhetetlen idő alkot itt csodákat, s a költő – megint csak Harsányi Kálmán - gyorsított filmben pergeti le a cseppkőerdők felburjánzását az időben: „Itt is van élet és napsugár, bár / Fekete kesztyűs kézzel: itt is épit. / Az ő lelkével átitatva jő / Sok milliónyi kis viz-csepp-követ, / S az ö nevében kő-erdőt teremt, / Fehér nyírfákat sötét sziklalombbal, / Ezüst cserjéket, odvas törzseket, / Csipkés lombsátrat, ág-bog kupolát, / Oly méltóságos lassan, hogy mi róla / Mohó lázunkban, kérész agy velőnkkel, / A napvilágon nem is álmodunk. / Ez erdő itt előttünk meg se rezzen, / De érezz át egy évezredet / Egyetlen pillanatban, s láss belőle / Tízezret,úgy e rengeteg buján / Sarjad föl, bomlik, fonódik össze, / Reszket, remeg, csókot vált, nő, terem, / Lélekzik s él szemed láttára folyvást..."
A reflektorok felizzanak, s tündöklő fénybe borul az Óriások terme. A roppant sziklaboltozat alatt megelevenednek a sugárzó cseppkőfantomok, szoborcsoportok, a föld alatti tündérvilág elragadó szépségű mesealakjai. Vezetőnk valóságos fényorgonán játszik, az égboltmagas csarnoknak hol egyik, hol másik részlete ragyog fel, majd a messzi sziklamennyezet is fénybeborul, s az ember elnémul a hátborzongatóan szép látvány előtt. Odább, a Hangverseny-terem gigászi boltozatú sziklacsarnokában a föld felett soha nem érzékelhető zengéssel szólal meg Liszt Les Preludes-je. Döbbenetes dallama a végletekig lenyűgöző hatású ezen az alvilági színpadon. Ágbogas cseppkőoszlopok erdejében szárnyal a vakmerő harmónia, a zene nyelvén kiáltó költői gondolat: felemelő, lélektisztító élmény. Az óriási borszesz fáklyák libegő fényében imbolygó fantomok a zenekar tagjai.
A Baradla hosszú járatain végigfutó vizek a Jósva-forrásban látnak napvilágot, de a karsztfennsík tövében mindenfelé bővizű, tiszta források fakadnak. A karszthegység aggteleki lábánál sorakozó víznyelőkben eltűnt patakok a barlang-alagutak túlsó végén újra a felszínre bukkannak, s immár nyitott völgyekben futnak tovább. A sötét üregből előbukkanó Jósva-forrás tóvá duzzasztott vize bájos tengerszemként búvik meg a meredek falú patakvölgy ölén. S lent, ahol a völgy katlanná tágul, Jósvafő házai bújnak egymáshoz. Árpád-kori község, lakói már az 1300-as években vasolvasztással foglalkoztak vízierővel hajtott kicsiny hámoraikban. A felföldies falucska erődszerűen kiépített középkori temploma dombon áll, a köréje sereglő házak fölött. Lőréses kőfala be sokszor védelmezte a nyájat a portyázó ellenségtől, míg a ráboruló félezer éves hárs-óriás figyelőfaként szolgált századokon át. Az ősi templom kazettás, színes famennyezete, virágdíszes kórusa és festett padjai a XVIII. századbeli népi művészet remek alkotásai. A nagy időket látott templomépülettől 40-50 lépésnyire magányosan áll a csillagbuzogányos harangtorony; körülötte az ótemető fekete fejfái sorakoznak. Keletre tekintő sírokban, egyszerű faragású kopjafák alatt, jámbor szilvafák közt pihen a régi falu a széljárta dombtetőn.
Jósvafőről bármerre induljunk tovább, patakok mentén visz az utunk. Ha északnak haladunk, a Lófej-völgyben ritkaszép karsztos jelenséggel találkozunk, egy időszakosan feltörő forrással. A kő-ágyba foglalt Lófej-forrás vízgyűjtő ürege csak naponkint vagy másnaponkint ürül ki aszerint, hogy száraz vagy csapadékos az időjárás. Tompa morajlással kezdődik a kitörés tüneménye, majd rendkívüli erővel valósággal előrobban a víz a barlangüregből. Másfél órán át ontja nagy bőséggel a vizet a forrás, aztán fokozatosan elapad. A nem mindennapi természeti jelenség érdekes népmondát szült, melyet Tompa Mihály - az aggteleki táj legendáinak, virágregéinek gyűjtője és költői feldolgozója - versbe is fogott. Egy lófejű sárkányról szól a rege, amely ki-kijárt barlangjából s a környék minden vizét elitta az emberek elől. Midőn egy napon hiába keresett vizet szenvedő beteg gyermekének egy édesanya, a völgyben vándorló ősz-szakállú zarándok megátkozta a sárkányt. Az átok megfogott, a hegy rászakadt a barlangjában heverő szörnyetegre, s a víz, amit kínjában magából kifújt, rést ütött a sziklafalon: „A hegynek oldalán ott a nyílás, / Amely máig lófő nevet visel, j S déltájban megzudul mindennap a / Víz rejtekéből s zúgva hull alá, / És csendesen van ismét másnapig. / Belőle, mint a monda szól, / A sárkány fújja a vizet."
Tovább haladva északnak, a kárpáti szépségű Ménes-völgybe érünk, ahonnan meredek ösvény vezet föl a kerekded hegytetőn magasló Szádvárig. A sziklafalak közé ékelt várkapuból a négy lőrés épp úgy tekint ránk, mint amikor még a Bebekek sasfészkét védte. A felsővár falainak ablaküregeiből lenyűgöző panoráma tárulkozik fel. Az ország legészakibb pontján vagyunk, délre a kedves Bódva-völgy kanyarog szelíden, északra a Szilicei-fennsík roppant karsztmezeje fehérlik Krasznahorkáig. Feltisztult, csendes őszidőben kitárul előttünk a Szepesi-érchegység, az Alacsony-Tátra, s fölötte-mögötte tüskés csúcsaival a Magas-Tátra csipkézett vonulata ezüstös fényben. A vándor csak áll, mond-hatatlan nagy csendben a romlott vár fokán, a magányosság szürke sziklatornyán, elmereng térben és időben, s hallgatja hangos szívverését.

Forrás: A szerző Boldog barangolások (Tájrajzok) című gyűjteményes kötetéből. Megjelent a Magvető könyvkiadónál, Budapesten, 1987-benNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése